Algemene voorwaarden

Honorarium
Een sessie duurt 45 minuten en kost € 120 per sessie wanneer er sprake is van onverzekerde zorg. Bij vergoede zorg zal de betaling geschieden middels het Zorgprestatiemodel, hierbij zijn de productkosten door overheid en zorgverzekeraar vastgesteld.

Afzeggen van afspraken
Een afspraak dient eerder dan 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Zegt u een afspraak korter dan 24 uur van tevoren af, zullen de kosten van de sessie a € 120 (ook bij vergoede zorg)  in rekening worden gebracht. Mocht de gemiste afspraak een telefonische afspraak of een e-consult betreffen, zal een bedrag van 35 euro in rekening worden gebracht.

Privacy en geheimhouding
Als psychotherapeut heb ik een geheimhoudingsplicht. De gesprekken met u zijn vertrouwelijk. Overleg met derden kan alleen plaatsvinden met uw toestemming. Een uitzondering hierop vormt intercollegiaal overleg (consultatie, intervisie).

Dossiervoering en inzagerecht
Van de behandeling wordt een elektronisch dossier bijgehouden (dossierplicht). De wettelijke bewaartermijn van dit dossier is 15 jaar. Als cliënt heeft u recht op inzage in, aanvullen of verwijderen van uw dossier en recht op afschrift (tegen een administratieve vergoeding). Een verzoek om inzage of afschrift van gegevens dient schriftelijk te worden ingediend.

Betalingsvoorwaarden
Volgens overeengekomen frequentie (eens per maand) ontvangt u een factuur waarop de gemaakte kosten inzichtelijk worden gemaakt. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen. Mocht u niet aan de wettelijke betalingsverplichtingen voldoen, zal de therapie (tijdelijk dan wel definitief) gestaakt worden. Tevens is uw behandelaar na het verstrijken van de wettelijke betalingstermijn gerechtigd verdere incassomaatregelen te treffen, en worden eventuele incassokosten op u verhaald.

Beëindiging van de Overeenkomst
De overeenkomst is beëindigd zodra de behandeling is afgelopen, de behandelaar stelt de cliënt hiervan in kennis tenminste op de voorlaatste sessie mits dat voor aanvang van de behandeling niet is vastgelegd. De cliënt is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan de behandelaar.

Klachtenregeling
Heeft u een suggestie, een kritische opmerking of misschien een klacht? Bespreek dit met uw behandelaar. Dat vergroot de kans om een oplossing te vinden. Ik hecht veel waarde aan uw mening.
Mocht dit niet naar uw tevredenheid lukken, kunt u gebruik maken van formele mogelijkheden. Als psychotherapeut ben ik gebonden aan een beroepscode en aangesloten aan de klachtenregeling van de NVP. Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) is deze terug te vinden, hier vindt u ook uitleg over de te nemen stappen wanneer u een klacht heeft. In de beroepscode is de privacy geregeld en wordt aangegeven dat informatie aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de cliënt mag worden doorgegeven.

Wanneer u vindt dat uw therapeut ernstig tekortschiet in haar professioneel handelen, kunt u op grond van de wet BIG ook een klacht indienen bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (070 381 37 00). Voor hulp bij het indienen van uw klacht kunt u contact opnemen met het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) in uw regio. Het IKG kan u bijstaan tijdens de tuchtrechtprocedure.
Telefoon: 0900 2437070, u wordt doorverbonden met het IKG-bureau in uw regio.
Meer informatie vindt u op de website van Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg.